E-podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Osečnice.

Z podání musí být patrné, kdo podání činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Nemá-li podání předepsané náležitosti, správní orgán pomůže podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění.
 

Napište nám na: obec.osecnice@tiscali.cz