O obci

Přesná doba, kdy byla založena naše obec není známa. První zmínka o ní pochází z r. 1598. Ve starých pramenech je uváděna jako odlehlý klášterní újezd. Roku 1849 se stává obec Osečnice samostatnou obcí. Od 60. let se postupně stávají její součástí osady Lomy, Proloh, Sekyrka. Až do přelomu 18. a 19. století bylo základem obživy obyvatel v kraji zemědělství. Lidem ve zdejším kraji však jen práce v zemědělství obživu nezajistila, byli nuceni si vypomáhat vedlejším přivýdělkem. A to zejména tkalcovstvím, síťováním, necováním, vyšíváním na síťkovině, dřevařstvím, slévačstvím, haluzačením.

Obec Osečnice se nachází na úpatí Orlických hor. Leží v průměrné nadmořské výšce 545m, má podnebí drsné a větrné. Zejména zimy bývají velmi tuhé a na sníh bohaté. Většina chaloupek a hospodářských stavení je rozptýlena na svahu, který je obrácen k jihu a vyhřívají se na poledním slunci. Druhá strana, jak se často nazývá, je obrácena k severu. Středem protéká potok, který pramení na loukách chalupníků "Mýtách", nedaleko lomeckých hranic, protéká háječkem "Okrouhle" do vesnice.

Počet obyvatel

Rok                    1870    1890    1910    1920    1930    1960    1980

Počet obyvatel     50        337      332      303      285     194      188 

Příčinou ubývání obyvatelstva je nedostatek pracovních příležitostí. Tkalcovství upadá, stroje nahrazují dělníky z polí. Mladí lidé odcházejí do světa za obživou.

V současné době zde žije 287 obyvatel. Obec svým katastrem zaujímá území o rozloze 784 ha a má svoji samosprávu.